مشخصات کلی ( erms12-6)
 • یوپی اس ماژولار
 • ضریب توان ورودی بیش از ۰.۹۹
 • هارمونیک جریان ورودی کنتور از ۳ درصد
 • ضریب توان خروجی ۰.۹
 • راندمان ۹۵ درصد
 • متشکل از ماژول با توان ۶KVA
 • حداقل THD  در بارهای خطی و غیرخطی
erms24-6
 • یوپی اس ماژولار
 • ضریب توان ورودی بیش از ۰.۹۹
 • هارمونیک جریان ورودی کنتور از ۳ درصد
 • ضریب توان خروجی ۰.۹
 • راندمان ۹۵ درصد
 • متشکل از ماژول با توان ۶KVA
 • حداقل THD در بارهای خطی و غیرخطی

erms36-6

 • یوپی اس ماژولار
 • ضریب توان بیش از ۰.۹۹
 • هارمونیک جریان ورودی کنتور از ۳ درصد
 • ضریب توان خروجی ۰.۹
 • راندمان ۹۵ درصد
 • متشکل از ماژول با توان ۶KVA
 • حداقل THD در بارهای خطی و غیرخطی
فهرست