UPS > ABB (NEWAVE) > DPA UPSCALE ST

مشخصات کلی (DPA UPSCALE ST40 10-40W)
 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • دارای ماژولهای ۱۰ تا ۲۰kva
 • قابلیت پارالل از ۲ تا ۴ دستگاه
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان ۹۵.۵٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
مشخصات کلی (DPA UPSCALE ST60 10-60W)
 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • دارای ماژولهای ۱۰ تا ۲۰kva
 • قابلیت پارالل از ۲ تا ۴ دستگاه
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان ۹۵.۵٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
مشخصات کلی (DPA UPSCALE ST80 10-80W)
 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • دارای ماژولهای ۱۰ تا ۲۰kva
 • قابلیت پارالل از ۲ تا ۴ دستگاه
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان ۹۵.۵٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
مشخصات کلی (DPA UPSCALE ST120 10-120W)
 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • دارای ماژولهای ۱۰ تا ۲۰kva
 • قابلیت پارالل از ۲ تا ۴ دستگاه
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان ۹۵.۵٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
مشخصات کلی (DPA UPSCALE ST200 10-200W)
 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • دارای ماژولهای ۱۰ تا ۲۰kva
 • قابلیت پارالل از ۲ تا ۴ دستگاه
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان ۹۵.۵٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM

 

 

فهرست